Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - VitalBox.cz

Fit&Healthy s.r.o.
Sídlo: Harmonická 1384/13, Stodůlky, 158 00 Praha 5
IČ: 03449726

e-mail: info@vitalbox.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, 231875

Část A. | Úvodní část

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi společností Fit&Healthy s.r.o. a zákazníky programů společnosti Fit&Healthy s.r.o. Každý takový smluvní vztah dále jen “kupní smlouva”. Obchodní podmínky se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavřené na základě objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek Fit&Healthy s.r.o. www.vitalbox.cz nebo emailovou komunikací s info@vitalbox.cz. Před uzavřením kupní smlouvy je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých programů uvedených na webových stránkách www.vitalbox.cz a s aktuálním ceníkem programů uveřejněným na webových stránkách www.vitalbox.cz Závazná objednávka: kupní smlouva je uzavírána na základě závazné objednávky zákazníka, která musí obsahovat tyto náležitosti (formulář objednávky je dostupný na webových stránkách – www.vitalbox.cz):

  • identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, email a telefonní číslo
  • místo dodání včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru
  • datum zahájení odběru
  • druh porce (mužská/ženská – hubnoucí / udržovací)
  • předmět koupě identifikovaný výběrem programu a délky trvání programu
  • projevený souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních dat
  • emailovou adresu zákazníka pro zaslání potvrzení objednávky a faktury

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením (akceptací) závazné objednávky zákazníka společností Fit&Healthy s.r.o., objednávka bude potvrzena emailem na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce. Kupní smlouvu tvoří závazná objednávka zákazníka a její potvrzení společností Fit&Healthy s.r.o.

Část B. | Kupní smlouva

Čl. I. – Předmět smlouvy

Kupní smlouvou se Fit&Healthy s.r.o. zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen “zboží”), převést na něho vlastnické právo ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na určené místo.

Čl. II. – Místo plnění

Místem plnění je odběrné místo společnosti Fit&Healthy s.r.o. na adrese Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5 (Family Fitness Olgy Šípkové) (dále jen „základní odběrné místo“) nebo další odběrná místa specifikovaná v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Smluvní strany se mohou dohodnout, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce. V takovém případě je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu.

Čl. III. – Doba plnění

Dobou plnění je pracovní den v době od 10:00 hodin do 20:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Kurýr doveze krabičky vždy den předem na odběrné místo či na adresu klienta. Na víkend dovezeme krabičky v pátek. Odběrná místa se zavážejí zpravidla kolem 17:00. Čas doručení na soukromou adresu vychází z aktuální trasy kurýra a plynulosti dopravy. Pokud klient nebude schopen si po zavolání kurýra převzít krabičky bez zbytečného odkladu nebo nebude možné se mu dovolat, budou mu krabičky doručeny na nejbližší odběrné místo. Kurýr bude o tomto klienta vždy informovat sms zprávou.

Čl. IV. – Dodací podmínky

Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, uloží Fit&Healthy s.r.o. zboží na základním odběrném místě nebo příslušném odběrném místě. Uložené zboží je zákazník povinen převzít následující den po dni uložení.
Na odběrném místě potvrdí zákazník, nebo jím pověřená osoba, převzetí zboží podpisem na jmenném seznamu. Pokud si klient nepřeje uvádět své jméno na předávacím protokolu, informuje o tom dodavatele emailem na adrese info@vitalbox.cz.
Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese Fit&Healthy s.r.o. odpovědnost za ztrátu či poškození zboží. Zákazník je na základě objektivních důvodů oprávněn požádat Fit&Healthy s.r.o. o přerušení dodávek zboží dle jím vybraného programu. Žádost o přerušení dodávek zboží je zákazník povinen prokazatelně doručit emailem na emailovou adresu Fit&Healthy s.r.o. uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek, a to nejpozději 72 hodin přede dnem, kdy mělo být plněno. Zákazník je oprávněn požádat o přerušení dodávek zboží maximálně na souhrnou dobu 20 pracovních dní na objednaný program. Smluvní strany se dohodly, že Fit&Healthy s.r.o. není povinna dodávat zákazníkovi zboží po dobu přerušení dodávek zboží. Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet pracovních dní, po který bylo dodávání zboží přerušeno. Zákazník bere na vědomí, že Fit&Healthy s.r.o. není povinna v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny ani poskytnout slevu.

Čl. V. – Kupní cena a platební podmínky

Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programů uveřejněného na webových stránkách www.vitalbox.cz, pokud se prokazatelně nedohodli na jiné ceně. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit a to bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti Fit&Healthy s.r.o. uvedený na webu www.vitalbox.cz či ve faktuře. Faktura od Fit&Healthy s.r.o. bude zaslána na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce nebo mu bude předána v tištěné podobě. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před dodáním zboží, a to v termínu uvedeném ve faktuře. Kupní cena je zaplacena připsáním příslušné částky na bankovní účet Fit&Healthy s.r.o. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením.

Část C. | Společná a závěrečná ustanovení

Zákazník je povinen řídit se instrukcemi Fit&Healthy s.r.o. na skladování a nakládání se zbožím dodávanými společně se zbožím. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené společnosti Fit&Healthy s.r.o. jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil Fit&Healthy s.r.o. Zákazník zasláním objednávky vyslovuje svůj souhlas společnosti Fit&Healthy s.r.o., jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu Fit&Healthy s.r.o. info@vitalbox.cz. Účinnost obchodních podmínek se stanoví na dobu neurčitou. Fit&Healthy s.r.o. je oprávněna kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Zvláštní ujednání mezi Fit&Healthy s.r.o. a zákazníkem odchylující se od těchto obchodních podmínek mají přednost.  

DŮLEŽITÉ: Pokud máte silnou alergii na jakoukoli potravinu či její složku, důrazně nedoporučujeme využívat žádný program z naší nabídky. Vždy nás na Vaši alergii předem upozorněte a uveďte i to, jak silná je. Pokud Vám může konzumace některé potraviny či její složky způsobit zdravotní problémy, neobjednávejte si žádný program ani jednotlivé jídlo z naší nabídky. Společnost Fit&Healthy s.r.o. nenese odpovědnost za případné zdravotní komplikace způsobené alergickou reakcí na její výrobky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace